Het klachtenreglement

van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese

Het klachtenreglement van het Instituut voor Psychosynthese geeft aan in welke gevallen en bij wie een klacht kan worden ingediend en welke procedure er in het geval van een klacht zal worden gevolgd.

Artikel 1: Klachtenprocedure

 1. Een deelnemer aan het onderwijs van het Instituut die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van een orgaan of een medewerker van het Instituut dan wel door een handeling van een andere deelnemer kan over die handeling een klacht indienen bij de directie.
 2. De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken nadat de betreffende handeling is verricht schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
 3. Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen.
 4. Een klacht wordt verder niet ontvankelijk verklaard indien deze betrekking heeft op een uitlating, gedraging of handeling die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden, of als deze klacht niets te maken heeft met het onderwijs van het Instituut.
 5. Bij het niet ontvankelijk verklaren van een klacht wordt de klager hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.
 6. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 10 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.
 7. De directie van het Instituut bepaalt per klacht de noodzaak voor het aanstellen van een klachtencommissie. Deze bestaat uit ten minste 3 leden, waarbij een van deze leden een onafhankelijke derde dient te zijn.
 8. De behandeling van de klacht geschiedt door de directie, dan wel de klachtencommissie.
 9. Zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft worden in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen wordt van het gesprek een schriftelijk verslag gemaakt.
 10. De klachtencommissie kan besluiten een klacht niet verder te behandelen, indien zij wordt ingetrokken of indien zij naar genoegen van de klager – en met instemming van de aangeklaagde – door bemiddeling is weggenomen. Of wanneer een verzoek tot wederhoor door de klager niet wordt beantwoord binnen tien dagen. In dat geval wordt de klacht als niet ingediend beschouwd.
 11. Van de beslissing op de klacht wordt de klager binnen 4 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de directie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
 12. De klager kan tegen de uitspraak van de klachtencommissie in beroep gaan bij de rechtbank.
 13. Het Instituut draagt zorg voor registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Artikel 2: Vertrouwenspersoon

 1. Deelnemers kunnen een beroep doen op een vertrouwenspersoon van het Instituut ingeval van ongewenste intimiteiten dan wel seksuele intimidatie. Dit is de heer M.C. Leunk (maarten@leunk.org).
 2. Deelnemers kunnen, eventueel anoniem, via een vertrouwenspersoon of rechtstreeks een klacht ter zake ongewenste intimiteiten dan wel seksuele intimidatie indienen.
Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl