Privacyverklaring

van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese

De medewerkers van het Instituut voor Psychosynthese behandelen de privacy van de cursisten en de persoonsgegevens van de bezoekers van de website van het Instituut met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Tevens geven wij aan hoe lang wij deze bewaren. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

Het Instituut voor Psychosynthese biedt een veelzijdig scholings- en opleidingsaanbod op het gebied van existentiële vraagstukken in het leven van mensen en organisaties. Psychosynthese scholing is gericht op de bewustwording van creatieve vermogens en op het effectieve en professionele gebruik daarvan in en voor de wereld.

Interesse voor existentiële en spirituele vraagstukken is niet voorbehouden aan een bepaald soort mensen of aan een bepaalde beroepsgroep. Zowel de studenten als de docenten hebben verschillende opleidings- en beroepsachtergronden.

Het Instituut voor Psychosynthese is een, in 1985 opgerichte, particuliere onderwijsinstelling en is gevestigd aan de Koninginneweg 6a 1217 KX te Hilversum.

Terminologie en begripsbepaling

 • Persoonsregistratie: Een samenhangende verzameling van op natuurlijke personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.
 • Persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.
 • Persoon: De natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen. Hierna te noemen ‘betrokkene’.
 • Werking en doel van de registratie: In de verklaring komt aan de orde al hetgeen onder gewone omstandigheden met betrekking tot de registratie wordt verricht en uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen van belang zijn.
 • Verantwoordelijke: Degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie.
 • Bewerker: Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
 • Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie: Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.
 • Verstrekken van gegevens aan derden: Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de betrokkene.

Door ons verzamelde gegevens

Wij bewaren en gebruiken die persoonsgegevens die door jou worden opgegeven, gedurende jouw deelname aan het onderwijs en het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als je een formulier op de website invult, zoals het aanmeldingsformulier voor een cursus of voor de nieuwsbrief, of ons een e-mail stuurt. 

De persoonsregistratie van het Instituut voor Psychosynthese bevat gegevens van belangstellenden, cursisten, opdrachtgevers, studenten, alumni, stagiaires, medewerkers. Hierna aangeduid als ‘betrokkene’.

De persoonsregistratie kan de volgende gegevens bevatten:

 • De voor een goede (financiële) administratie en informatieverstrekking noodzakelijke gegevens.
 • Agenda’s van de medewerkers met hierin de onderwijsactiviteiten en afspraken.
 • Opleidingsdossier: het aanmeldingsformulier of contract, gespreksverslagen, toetsresultaten, huiswerkopdrachten en verslagen, voor de betrokkene relevante overige stukken.

Je persoonsgegevens die voor het leveren van onze diensten in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat je gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben onze medewerkers en docenten een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming mogen zij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Juridische grondslag

We hebben een juridische grondslag om gegevens over jou te verzamelen en te gebruiken. Deze juridische grondslag bestaat uit toestemming (waar je toestemming hebt verleend) en de uitvoering van een overeenkomst (waarbij verwerking nodig is voor het leveren van de afgesproken diensten).

Hoe wij je gegevens gebruiken

Wanneer je je aanmeldt voor de nieuwsbrief van het Instituut voor Psychosynthese bewaren wij je voor- en achternaam en je emailadres zodat wij deze toe kunnen sturen. Als je je afmeldt voor de nieuwsbrief worden je gegevens verwijderd.

Wanneer je aangeeft informatie van het Instituut voor Psychosynthese te willen ontvangen zoals over nieuwe e-boeken, of je bezoekt een informatieavond of evenement van het Instituut worden je naam en emailadres bewaard om je te kunnen informeren over de gewenste diensten.

Als je online een afspraak maakt voor een adviesgesprek worden je naam, emailadres, telefoonnummer en de datum van het gesprek opgeslagen.

Wanneer je gebruik maakt van de chat op de website van het Instituut voor Psychosynthese worden je IP-adres en de gevoerde conversatie twee weken bewaard.

Wanneer je begunstiger wordt van de Stichting ter bevordering van Psychosynthese worden die gegevens bewaard die nodig zijn voor de (financiële) administratie die nodig is om de gewenste dienst uit te voeren.

Wanneer je je inschrijft voor een cursus aan het Instituut bewaren wij je voor- en achternaam, je adresgegevens, je emailadres, je geboortedatum en geboorteplaats. Deze laatste twee ten behoeve van een certificaat van deelname. Ook wordt een eventueel aanmeldformulier met door jouw verstrekte informatie bewaard, evenals verzonden nota’s en, indien van toepassing, het toetsresultaat, leer- of gespreksverslagen en huiswerkopdrachten.

Wanneer je deelneemt aan de psychosynthese opleiding, een leertraject, of stage worden de, bij het bovenstaande punt genoemde, gegevens bewaard inclusief overige voor de betrokkene relevante stukken. Wanneer de onderwijsperiode is afgesloten, sluiten wij dit opleidingsdossier af. Na afsluiting van het dossier bewaren wij dit nog twee jaar. Na twee jaar wordt het dossier vernietigd.

Wanneer je op zichzelf staande leergesprekken en supervisie volgt aan het Instituut worden die gegevens bewaard die nodig zijn voor de (financiële) administratie die nodig is om de gewenste dienst uit te voeren. 

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics uitsluitend voor eigen statistische doeleinden. Dit gebeurt onder de voorwaarden die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gesteld aan het gebruik van Google Analytics. Deze voorwaarden zijn:

 • het afsluiten van een verwerkersovereenkomst met Google,
 • het anonimiseren van de IP-adressen,
 • het uitzetten van de ‘delen met Google’-optie.

Aan deze voorwaarden hebben wij voldaan.

Doel van de persoonsregistratie

De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van individuele informatie en het verstrekken van collectieve informatie over betrokkenen ten behoeve van het goed functioneren van het onderwijs en de organisatie.

Het Instituut voor Psychosynthese gebruikt de persoonsgegevens conform de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden en procedures. De gegevens die jij ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Je persoonsgegevens worden dus niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de, in deze verklaring omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Recht op inzage, wijziging, verwijdering en overdracht aan derden

Je hebt het recht om je opleidingsdossier op elk door jou gewenst moment in te zien. Voor inzage van je gegevens kun je een afspraak maken met de Instituutsmanager, Annemieke Wester.

Je kunt je persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Je hebt tevens het recht om te verzoeken de gegevens te verwijderen of over te dragen aan derden.
Wij hechten er waarde aan dat je het dossier doorneemt op het Instituut in het bijzijn van een medewerker van het Instituut zodat je vragen kunt stellen als dit nodig is.

Met toestemming van de betrokkene kunnen gegevens overgedragen worden aan derden.

Overige belangrijke informatie

In omstandigheden waarin deze verklaring niet voorziet, beslist het management en/of de verantwoordelijke. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

Beveiliging
Het management draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennisnemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

Bezwaar
In verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden kan een betrokkene bezwaar aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken of het bezwaar gerechtvaardigd is.

Indien betrokkenen menen dat deze verklaring onjuist wordt toegepast respectievelijk dat aan hun verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, kunnen zij daartegen bezwaar maken conform de klachtenprocedure van het Instituut.

Websites van derden
Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites – die niet horen bij het Instituut voor Psychosynthese. Het Instituut is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan.

Wijzigen privacyverklaring
Deze verklaring treedt in werking op 23 mei 2018. Met deze verklaring komen alle voorgaande reglementen (1999, 2004 en 2008, 1 januari 2018) te vervallen.

Het Instituut voor Psychosynthese behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring iedere keer te lezen als je gebruik maakt van de website en diensten van het Instituut zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Contact

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn te bereiken via info@psychosynthese.nl, via de chat op deze website of op 035 6224872.

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl