Algemene voorwaarden

van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese

Artikel 1: Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: Degene die de opleiding of onderwijsactiviteit daadwerkelijk gaat volgen.
 • Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding of onderwijsactiviteit.
 • Instituut: Nederlands Instituut voor Psychosynthese B.V. gevestigd te Hilversum.
 • Annuleren: De (tijdelijke) opzegging van de opleiding of onderwijsactiviteit door de deelnemer.
 • Startdatum opleiding of onderwijsactiviteit: De eerste bijeenkomst van de opleiding of onderwijsactiviteit. Deze wordt aan de deelnemer per e-mail medegedeeld.
 • Onderwijskosten: De kosten voor de opleiding of onderwijsactiviteit zoals deze op de website van het Instituut of in het toegezonden opleidingsprogramma staan vermeld, verminderd met eventuele kortingen.

Artikel 2: Aanmelding

 1. De aanmelding wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door het Instituut bevestigd met een automatische email.
 2. Na bevestiging van aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen.

Artikel 3: Uitvoering

 1. Het Instituut levert de opleiding of onderwijsactiviteit waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de website van het Instituut of in het toegezonden opleidingsprogramma ten tijde van het startmoment staat vermeld.
 2. Het Instituut is echter gerechtigd:
  – aanmeldingen voor een opleiding of onderwijsactiviteit niet te accepteren;
  – de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen;
  – de indeling van de dag- middag- en avondactiviteiten voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
  – bij onvoldoende aanmeldingen of onvoorziene externe omstandigheden een opleiding of onderwijsactiviteit af te gelasten, ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
  – het aantal bijeenkomsten van een opleiding of onderwijsactiviteit te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten met maximaal 15% wordt teruggebracht;

Artikel 4: Legitimatie

De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een medewerker van het Instituut te tonen.

Artikel 5: Inhalen

De deelnemer heeft niet het recht een gemiste bijeenkomst bij een andere groep in te halen.

Artikel 6: Betaling

 1. Na toelating ontvangt de deelnemer een factuur voor de betaling van de kosten voor de betreffende onderwijsactiviteit.
 2. De onderwijskosten dienen uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de onderwijsactiviteit betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien – na facturering – door deelnemer alsnog een gespreide betaling wordt gewenst, kunnen hiervoor administratiekosten in rekening worden gebracht.
 4. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden d.m.v. overschrijving naar de – op de factuur genoemde – bankrekening en voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 5. Indien – na facturering – door deelnemer wijzigingen worden gewenst waardoor het Instituut genoodzaakt is een nieuwe factuur te sturen, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
 6. Indien sprake is van een creditering, dan zal binnen 14 werkdagen worden terugbetaald of verrekend.
 7. Het Instituut factureert standaard zonder btw. Zij is hiertoe gerechtigd door haar registratie bij het Centraal Register Kortdurend Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Artikel 7: Betalingsregeling

Indien een contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich wenden tot de Instituutsmanager van het Instituut met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien het Instituut met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 8: Wanbetaling

 1. Indien niet tijdig wordt betaald, komen alle kosten – ontstaan door wanbetaling – vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.
 2. Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van het Instituut worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting ten opzichte van het Instituut niet.
 3. De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door het Instituut worden verbroken. Het Instituut is in dat geval gerechtigd de totale prijs van de factuur aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 9: Annuleren

 1. Annuleren van een opleiding of onderwijsactiviteit geschiedt schriftelijk en bij voorkeur per e-mail naar info@psychosynthese.nl. De datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van het Instituut. De startdatum van de opleiding of onderwijsactiviteit geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.
 2. Bij annulering tot zeven dagen voor aanvang van een opleidingskwartaal of een onderwijsactiviteit vindt volledige teruggave van de onderwijskosten plaats.
 3. Bij annulering vanaf zeven dagen voor aanvang van het opleidingskwartaal of de onderwijsactiviteit worden de reeds betaalde onderwijskosten teruggestort minus € 35,- administratiekosten en eventuele bij de onderwijskosten inbegrepen, of bij een conferentiecentrum op uw verzoek gereserveerde, verblijfskosten.
 4. Na aanvang van een onderwijsactiviteit vindt er bij onderbreken van de onderwijsactiviteit geen restitutie van de onderwijskosten plaats.
 5. Na aanvang van een opleidingskwartaal vindt er bij onderbreken van het kwartaal geen restitutie van de onderwijskosten plaats.
 6. Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van het factuurbedrag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij het Instituut. Het Instituut behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen.

Artikel 10: Copyright

Van het door Instituut versterkte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 11: Audio en visuele opnames

Niets van eventuele door deelnemers gemaakte audio of video opnames van onderwijsactiviteiten mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 12: Eigendomsrecht cursusmateriaal

Het uitgereikte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer (met dien verstande dat alle rechten zoals benoemd onder artikels 10 en 11 aan het Instituut blijven voorbehouden).

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. het Instituut heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van het Instituut is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van het Instituut beperkt tot het bedrag dat het Instituut voor de betreffende opleiding of onderwijsactiviteit in rekening heeft gebracht.
 2. In het geval het Instituut aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van het Instituut veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.
 3. Voor fouten van door het Instituut ingeschakelde derden is het Instituut alleen aansprakelijk, indien het Instituut bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
 4. Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.
 5. De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Artikel 14: Persoonsregistratie en vertrouwelijkheid

 1. Het Instituut zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren en vertrouwelijk
  behandelen op de wijze die de wet AVG voorschrijft. Het privacybeleid van het Instituut geeft invulling aan de wet- en regelgeving die uit de AVG voortvloeit. Voor de details hiervan verwijzen we je naar onze privacyverklaring die onlosmakelijk verbonden is met deze algemene voorwaarden.
 2. Alle bij het onderwijs betrokken partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de betrokkenen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 15: Recht en geschillen.

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Delen:

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2024, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl