Het privacyreglement

van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese

Iedere organisatie is verplicht op juiste wijze met privacygevoelige gegevens om te gaan. In onderstaande privacyreglement geeft het Instituut voor Psychosynthese aan hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens en welke rechten je hebt met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.

Inleiding

De medewerkers van het Nederlands Instituut voor Psychosynthese behandelen de privacy van de cursisten en de persoonsgegevens van de bezoekers van de website van het Instituut met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De verwerking van de persoonsgegevens geschiedt dan ook overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende uw deelname aan het onderwijs en het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Bijvoorbeeld als u een formulier op de website invult, zoals het aanmeldingsformulier voor een cursus, of ons een e-mail stuurt. De gegevens die u ons toestuurt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens. Wij hebben dit verder uitgewerkt in onderstaand Privacyreglement.

Persoonlijke gegevens
Uw gegevens (naam, adres, leeftijd, etc.) die voor het geven van onderwijs in onze administratie moeten staan, worden geregistreerd volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Ook hebben onze medewerkers en docenten een beroepsgeheim. Zonder uw toestemming mogen zij nooit gegevens doorgeven aan derden.

Het opleidingsdossier
In uw opleidingsdossier noteren wij, in overleg met u, uw gegevens. Wanneer de onderwijsperiode is afgesloten, sluiten wij het opleidingsdossier af. Na afsluiting van het dossier bewaren wij dit nog vijf jaar. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd.

Recht op inzage en verbetering
U hebt het recht om uw opleidingsdossier op elk door u gewenst moment in te zien. Voor inzage van uw gegevens kunt u een afspraak maken met uw persoonlijk leerbegeleider. U kunt uw persoonsgegevens laten wijzigen indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. Wij hechten er waarde aan dat u het dossier doorneemt op het Instituut in het bijzijn van uw persoonlijk leerbegeleider zodat u vragen kunt stellen als dit nodig is. Na beëindiging van een leerperiode ontvangt U een kopie van het opleidingsdossierdossier als bijlage bij het door u te ontvangen certificaat.

Artikel 1

Algemene bepalingen.
Terminologie en begripsbepaling van wet en reglement.

Persoonsgegevens
Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon.

Persoonsregistratie
Een samenhangende verzameling van op natuurlijke personen betrekking hebbende persoonsgegevens, die langs geautomatiseerde weg wordt gevoerd of met het oog op een doeltreffende raadpleging van die gegevens systematisch is aangelegd.

Cursist
De natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens in een persoonsregistratie zijn opgenomen.

Verantwoordelijke
Degene die zeggenschap heeft over een persoonsregistratie.

Bewerker
Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke gegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

Het verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie
Het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen.

Verstrekken van gegevens aan derden
Verstrekken van gegevens uit de persoonsregistratie aan een persoon of instantie buiten de organisatie van de houder, met uitzondering van het verstrekken aan de bewerker of de betrokkene.

De wet
De Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2

Werking en doel van de registratie:

 1. In het reglement komt aan de orde al hetgeen onder gewone omstandigheden met betrekking tot de registratie wordt verricht en uit een oogpunt van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen van belang zijn.
 2. De persoonsregistratie heeft tot doel het vastleggen van persoonsgegevens, het bieden van individuele informatie en het verstrekken van collectieve informatie over cursisten ten behoeve van het goed functioneren van het onderwijs en de organisatie.

Artikel 3

De persoonsregistratie van de organisatie bevat gegevens over:

 1. Cursisten.
 2. Waar nodig het sociale systeem van cursisten.

Artikel 4

De persoonsregistratie kan de volgende gegevens bevatten:

 1. De voor een goede (financiële) administratie noodzakelijke gegevens.
 2. Agenda’s van de medewerkers met hierin de onderwijsactiviteiten en afspraken.
 3. Opleidingsdossier:
 • Het aanmeldingsformulier;
 • Gespreksverslagen;
 • Toetsresultaten;
 • Huiswerkopdrachten en verslagen;
 • Voor de cursist relevante overige stukken.

Artikel 5

Het beheer van de persoonsregistratie:

 1. Het management draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de persoonsregistratie tegen verlies of aantasting van de gegevens tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
 2. Medewerkers, die uit hoofde van hun functie kennisnemen van geregistreerde persoonsgegevens, zijn gehouden deze gegevens niet anders te gebruiken dan voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is; zij mogen die niet aan onbevoegden meedelen.

Artikel 6

De verantwoordelijke is verplicht de cursist waarover gegevens worden opgenomen mede te delen dat dit het geval is. Deze taak kan hij delegeren aan de individuele leerbegeleider of docent van een betrokken onderwijsactiviteit.

Artikel 7

Cursisten hebben te allen tijde het recht om de geregistreerde gegevens die in de persoonsregistratie zijn opgenomen in te zien. Een afwijzing van dat verzoek dient met redenen te zijn omkleed.

Artikel 8

In verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden kan een cursist verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken of het verzet gerechtvaardigd is.

Artikel 9

Verwijderen van gegevens:

 1. Met toestemming van de cursist kunnen gegevens overgedragen worden aan derden.
 2. In alle gevallen worden de gegevens na het verstrijken van vijf jaar vernietigd.

Artikel 10

Beroepsprocedure:
Indien betrokkenen menen dat dit reglement onjuist wordt toegepast respectievelijk dat aan hun verzoeken tot verbetering, aanvulling of verwijdering ten onrechte geen gehoor is gegeven, kunnen zij daartegen bezwaar maken conform de klachtenprocedure van het Instituut.

Artikel 11

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2018. Met dit reglement komen alle voorgaande reglementen (1999, 2004 en 2008) te vervallen.

Artikel 12

In omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management en/of de verantwoordelijke.

 

Heb je vragen?

Neem dan vooral contact met ons op!

© 2018, Instituut voor Psychosynthese |
website: sbddesign.nl